วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 9

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์การป้อนข้อมูล ส่วนที่นำข้อมูลต่างๆป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์
ด้วยการพิมพ์ การประมวลผล ส่วนของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทั้งหลายที่ป้อนเข้าการแสดงผล
ข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ว ออกมาแสดงให้เห็นเป็นลักษณะต่างๆคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนคุณค่าของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนในแง่ของกราฟิกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
สารสนเทศความแตกต่างการโต้ตอบการเป็นผลย้อนกลับทันทีประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเรียนแบบฝึกหัดแบบจำลองเกมทางการศึกษาเทคนิคแบบทดสอบการไต่ตามการแก้ปัญหาแบบวิธีต่างๆ
ที่เข้าใจอินเตอร์เน็ต คือเครือข่ายข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงติดต่อกันทั่วโลก
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริการการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยทั่วไปแล้ว
หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาจะทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้เรียน